72 Bagaremästare Oskar Larssons villa 1908

I maj 1908 anhöll bagaremästare Oskar Larsson att få uppföra en villabyggnad. I Plante-ringsstyrelsens protokoll anges att ansökan gällde ”att å plats norr om bokhandlare Ericssons och ryttmästare Fischerströms villor få uppföra en villabyggnad, varuti stommen utgjordes af Mårten Johanssons från gasverksområdet flyttade hus avslogs och beslöts att åt honom efter ordförandens anvisning upplåta en mindre dyrbar plats norr om landsvägen, detta av det skäl, att man å den begärda väntade sig få uppförd en prydligare och mera tilltalande villa”. Bagarmästare Larsson lämnade genast in en ny ritning. I protokollet sägs nu: ”en ny ritning till villa, avsedd att uppföras på samma plats, och beslöt styrelsen, som nu icke hade något att anmärka mot ritningen, att bifalla hans anhållan mot villkor, att varken avträde eller uthus å platsen uppfördes samt att, innan arbetet påbörjades, väg enligt ordförandens anvisning skulle vara utlagd”.

Bagarmästare Larsson uppförde sin villa utan att bry sig om villkoren ovan. Därför kan man i Planteringsstyrelsens protokoll från 1910 läsa: ”Sedan bageriidkaren herr O Larsson, som den 2 juni 1908 beviljades plats i Sandskogen för uppförande av en villa med villkor, att varken avträde eller uthus finge å platsen uppföras samt att, innan arbetet påbörjades, enligt ordförandens anvisning anlägga väg, samt icke åtlytt ordförandens skrivelse att borttaga de olaga byggnaderna, beslöts att hos drätselkammaren anhålla, att den ville i enlighet med stadsfullmäktiges beslut dels uttaga stämning å Larsson därför, att han 1o utan tillstånd uppfört nämnda avträde och uthus, 2o borttagit från området tvenne träd, 3o fördärvat marken genom att köra, där icke väg fanns, dels begära ej mindre åläggande för Larsson att skyndsammeligen borttaga de olaga byggnaderna än ersättning för de borttagna träden …”.

Planteringsstyrelsen beslöt 1911 att låta Drätselkammaren åtala några personer ”vilka under innevarande år genom att köra i Sandskogen, där väg icke finnes, gjort skada”. Bland dessa personer fanns drängen Carl Eriksson hos bagare Oskar Larsson för körslor till hans husbondes villa. Rådstufvorättens utslag ”i målet mellan drätselkammaren och bagare Oscar Larsson den 13 november 1911 om ansvar för olovligt tagande av väg mm, vilket ogillades. Utslaget skulle läggas till handlingarna”.

År 1912 fick bagarmästare Oskar Larsson rätt att bygga till sin villa. Det är oklart hur länge bagarmästare Larsson innehade villan. Samma gäller även vem som övertog den. Namn som nämns i en ägarförteckning är grosshandlare R Lindström och direktör Gerhard Schönbeck. Klart är att grosshandlare Carl Ohrsell Stockholm innehade den 1920. Tomten omfattade då 1178 kvadratmeter.

År 1936 överläts villa nr 72 av direktören A P Hallqvist till disponenten Sven Lovén i Dalby. Denne innehade sedan villan under många år fram till sin död då Hedda Lovén övertog den.

Ystads Sandskog

« | »