88 Lektor S Ekelunds villa 1916

Lektor S Ekelund anhöll om en villaplats i Sandskogen. Den plats han önskade kunde han inte få. I Planteringsstyrelsens protokoll sägs: ”Den 13 sept hade herrar R Ericsson, C E Ohlsson, Hj Öhrström och A Andersson medgivit att lektor S Ekelund i stället för den upplåtna platsen skulle få villaområdet nr 88 beläget 45 meter från landsvägen, 75 meterfrån Ahlins och 73 från Palmborgs område (villaplats)”.

Det framgår inte hur länge lektor Ekelund innehade platsen. Det verkar som byggmästare Johan Persson hade den en tid och omyndiga Gurli Persson hade den 1921.

År 1927 kom den en anhållan till Planteringsstyrelsen: ”Innehavaren av kafé Stjernan fröken Josefin Eliasson hade anhållit om tillstånd att antingen få uppföra en fast eller flyttbar paviljong vid stranden intill vägen från Jaktpaviljongen för idkande av kaférörelse därstädes eller få öppna pensionat i byggmästaren J Perssons förutvarande villa nr 88 i Sandskogen varest hon beräknade hålla 4 rum med plats för 10 bäddar. Efter hållen överläggning beslöt styrelsen att avslå framställningen om anordnande av nytt kafé i Sandskogen men medgiva inrättandet av pensionat dock utan kaférättighet i förenämnda villa mot en avgift av 100 kr för innevarande år. Det framgår sedan inte vad som blev av denna anhållan.

Ovan framgick att byggmästare Persson inte längre hade villan år 1927. Den övertogs förmodligen då av någon som senare av någon anledning stod under förmyndarskap av trädgårdsmästare J O Sjölin eftersom överlåtelsen 1932 beskrivs på följande sätt: ”Godkänd överlåtelse Villan nr 88 av trädgårdsmästare J O Sjölin i egenskap av förmyndare för ägaren av villan till fabrikören Anders Cederberg”.

« | »