89 Hovrättsrådet Bror Petréns villa 1916

År 1915 uppläts plats för villa åt hovrättsrådet Bror Petrén i sydvästra delen av Wendts fure. Planteringsstyrelsen hade strax före gett området mellan nuvarande Fritidsvägen och Jaktpaviljongsvägen detta namn för att hedra grundläggaren av Sandskogen. I detta område fanns fram till 1915 ingen bebyggelse med undantag av Jaktpaviljongen.

Hovrättsrådet Bror Petrén, född 1870, blev hovrättsråd 1910 och häradshövding i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads domsaga 1915. Han var konsultativt statsråd i först Staafs och senare Edéns regeringar. Wilhelm Sjöberg skriver om honom att ”i det slottsliknande Tingshuset bodde och verkade under flera årtionden en av den kända brödrakretsen Petrén med förnamnet Bror. Han hade i ett par omgångar suttit vid kungens rådsbord och erbjöds under årens lopp en rad förnämliga reträttplatser, både president- och landshövdingestolar. Men han tackade nej till allt och förblev sitt kära Ystad trogen intill pensionsåldern”.

Upplåtelsen av denna plats och en annan till byggmästare Johan Persson skedde inte utan invändningar. I rektor Neumans protokoll kan läsas: ”att den bygges i enlighet med ritning, som av Planteringsstyrelsen godkännes. I sydvästra hörnet af Wendts fure uppläts plats åt byggmästare Johan Persson och godkände den av honom inlämnade ritningen. Undertecknad röstade emot dessa upplåtelser, dels emedan lämpliga platser funnos i det gamla villaområdet, dels emedan jakträtt å detta område blivit upplåten”.

Det inkom ritningar på de två villorna i början av 1916. Planteringsstyrelsen beslöt att bordlägga ärendena. Rektor Neuman och Frans Öhrström fick i uppgift att snarast möjligt kartlägga och i villaplatser indela hela området, dvs Fr Wendts fure. Ett par månader senare godkändes de inlämnade ritningarna. I protokollet sägs: ”I Fr Wendts fure uppläts mellersta villaområdet längs sjön åt hovrättsrådet B Petrén, den östra platsen i andra raden åt tandläkare Pontus Carlsson; platsen norr om hans nuvarande villa åt byggmästare Johan Persson, vid hvilken upplåtelse undertecknad föreslog, att antingen skulle nekas nytt område där skulle förbinda sig att icke där använda virke från f d Brüdigams villa”.

Hovrättsrådet Petrén anmodades 1917 att: ”att under innevarande vår dels låta lägga tegeltak å villan dels ändra fönstren så att de överensstämma med den av Planterings-styrelsen förra året godkända ritningen”. Denna anmodan att låta lägga tegeltak på villan upprepades nästa år, dvs 1918. Petrén lämnade då in en anhållan om anstånd med läggande av tegeltak. Detta beviljades då av Planteringsstyrelsen. Här kan nu nämnas att det fortfarande inte finns något tegeltak på villan.

Hovrättsrådet Petrén anhöll 1926 att i södra gränsen av sitt område få sätta upp ett stängsel för att hindra skadegörelse på området av personer som badade vid stranden söder om villaområdet. Detta beviljades under villkor att det skedde i samråd med styrelsens ordförande och skogvaktaren.

År 1937 överläts villan av hovrättsrådet Petrén till avdelningschefen Eric Nibelius för 2500 kronor.

Ystads Sandskog

« | »