Vid Jaktpaviljongen

Jaktpaviljongsvägen tillkom som en av de brandgator Elis Nilsson pekade ut. Den blev en av de större vägarna i skogen. På 1920-talet fick man problem med parkerade bilar. Planteringsstyrelsen anger i ett protokoll från 1926: ”Med anledning därav att Sandskogen på ömse sidor om vägen från jaktpaviljongen till stranden i stor utsträckning användes för parkering av automobiler och att stor fara för eld i skogen därigenom uppstode beslöt styrelsen att till förhindrande av sådan parkering låta uppsätta stängsel å båda sidor om nämnda väg samt att på lämpliga platser anbringa anslag angående bilars placerande å vägen i stället för i skogen.

Bebyggelsen kommer här att behandlas enligt följande:

« |