Jaktpaviljongen

Byggnaden Jaktpaviljongen uppfördes i mitten av 1800-talet. Denna fanns till hjälp för de som hade jakträtten i Sandskogen. Den användes inte längre under början av 1900-talet. I Planteringsstyrelsens protokoll från 1914 kan läsas ”Enär såväl jaktpaviljongen som det nedanför belägna skjulet är synnerligen missprydande och illa underhållna, samt då varken avgift betalas eller betalts till Planteringsstyrelsen, ej heller i Planteringsstyrelsens protokoll finnes någon upplåtelse av området, beslöt Planteringsstyrelsen att, för den händelse ingen efter annonsering visar sig äga åtkomsthandlingar till platsen och rätt att där hava byggnader, låta nedriva och bortföra desamma”. En månad senare beslöts att låta bortföra skjulet vid jaktpaviljongen samt uppsätta nya bänkar i stället för de förstörda och obrukbara som fanns på backen. Det anmäldes att ingen skriftligen eller muntligen påstått sig äga rätt till Jaktpaviljongen, ännu mindre företett åtkomsthandlingar.

Planteringsstyrelsens ordförande lät 1915 reparera papptaket på Jaktpaviljongen. Detta godkändes i efterhand av styrelsen. När jaktvårdsföreningen ville hyra paviljongen 1918 upplyste ordföranden om att ”nämnda byggnad behövdes såsom förvaringsplats för diverse redskap för skogsarbetet”.


Kartskiss över Jaktpaviljongen omkring 1900

I Ystads Historia del lV kan läsas: ”Jaktpaviljongen var verkligen jaktpaviljong en gång i tiden, dvs en byggnad där Ystads nimrodar höll till före och efter Sandskogsjakterna. De sistnämnda har inte försvunnit, men man fann så småningom att det inte behövdes en särskild jaktpaviljong för den sakens skull. Men som tur var revs den inte, och en vacker dag kom någon på att just här skulle det vara lämpligt med en kaffeservering för badgästernas trevnad och trivsel. Planteringsstyrelsen tog ett initiativ i den riktningen. Året var 1926, och man hade redan hunnit några dagar in i juli. Eftersom man redan hade en arrendator på hand så kunde en provisorisk servering starta omedelbart. Den första arrendatorn var änkefru Alma Rosenkvist, och hon skulle fortsätta i många år. I god tid före 1927 års sommarsäsong hade Ystads myndigheter handlat i Planteringsstyrelsens anda och permanentat serveringen vid Jaktpaviljongen.

Det som hände 1926 var att ansökningar att vid jaktpaviljongen få idka servering mm inkommit från flera personer. De var från fru Alma Rosenkvist, fru Anna Sandén, konditorn Zander J Kellerman samt från konditorn John Karlsson Sander. Planteringsstyrelsen beslöt att fru Alma Rosenkvist skulle få hyra jaktpaviljongen för försäljning därifrån av läskdrycker, choklad, karameller, frukt o.d. Detta skedde i juli 1926.

Fru Alma Rosenqvist fortsatte sin kaférörelse i Jaktpaviljongen. Hon fick betala 200 kronor per år för detta. Under detta årtionde lades såväl in gasledning som vattenledning vilket ökade på denna summa.

År 1934 var det ett nytt anbudsförfarande. Fru Alma Rosenqvist lämnade in ett mot den hyresersättning styrelsen efter närmare överenskommelse bestämde och konditorn Zander Kellerman lämnade in ett mot en hyra av 400 kr. Kellerman anhöll att få arrendera platsen för paviljongen under flera år för att där uppföra en ny byggnad. Beslutet blev att fru Rosenqvist fick hyra under förutsättning att hon betalade 400 kr för sommaren.

År 1935 föreslogs i Planteringsstyrelsen att styrelsen skulle låta uppgöra förslag och kostnadsberäkning angående ombyggnad av Jaktpaviljongen. Styrelsen uppdrog åt byggmästaren Oscar Isberg att inkomma med förslag i ärendet. Denna dröjde dock ett år. I protokoll från oktober 1936 anges att ”Till behandling företogs frågan om uppförande av en ny kafévilla vid Jaktpaviljongen. Efter hållen överläggning bordlades ärendet för att erhålla upplysning av hittillsvarande hyresgästen av Jaktpaviljongen fru Alma Rosenkvist om vad hon var villig att betala i hyra i händelse av nybyggnad”. Fru Rosenkvist meddelade att hon inte ansåg sig kunna betala så hög avgift som styrelsen tänkt sig. Planteringsstyrelsen beslöt därför att frågan om nybyggnad fick anstå tills vidare.

Sommaren 1936 anhöll fru Alma Rosenqvist om ensamrätt till försäljning av läskdrycker och kaffe inom ett område av 250 meter runt Jaktpaviljongen. Planteringsstyrelsen angav i protokoll att ”Då innevarande sommar redan var ganska långt liden så att det ej ansågs lönande att nu ordna denna fråga lades skrivelsen till handlingarna och skulle ärendet under tiden närmare utredas”.

Fru Alma Rosenqvist fortsatte sedan att arrendera Jaktpaviljongen under resten av årtiondet.

Ystads Sandskog


« | »