Huvudbyggnaden byggs ut 1936

Styrelsen för AB Ystads Saltsjöbad planerade också att utvidga restaurangen inför sommaren 1936. Man skrev därför till Stadsfullmäktige: ”Bolagets ledning har funnit ett av kaptenen Hugo Kylberg (dvs arrendatorn) upprättat förslag till utvidgning av restaurang-hotellet åt väster att i icke ringa mån tillgodose önskemålet om ökade måltidsmöjligheter redan till sommaren. Förslaget har varit föremål för arkitekten Aug Ewes överarbetning, därvid jämväl sådana behov som särskilda ingångsmöjligheter från västsidan och andra bekvämligheter vunnit beaktande. Genom utvidgningen skulle kunna beredas ytterligare plats för inemot 150 personer att samtidigt kunna sitta till bords. Erfarenheten från de gångna åren har ådagalagt, att de 1927 anordnade egentliga festlokalerna varit för små.

Med utgångspunkt från Stadsfullmäktiges tveksamhet kom styrelsen tillbaka med en ny skrivelse till Stadsfullmäktige där man återkallade den tidigare skrivelsen: ”Då emellertid den postposition av de staden tillhöriga inteckningar i hela Saltsjöbadskomplexet, som däri förutsattes, icke med säkerhet kan antagas skola vinna Stadsfullmäktiges godkännande, samt tiden för utvidgningens genomförande, särskilt i beaktande av de vanskliga vinterbyggnadsförhållandena och arrendatorns krav, att arbetet i sin helhet måste vara färdigt före restaurangens öppnande i slutet av maj, näppeligen kan äga rum till sistnämnda tid, får styrelsen härmed hos Eder återkalla berörda skrivelse och påkallar styrelsen följaktligen icke heller något yttrande däröver av drätselkammaren, dit ärendet remitterats. Inom styrelsen har emellertid numera väckts ett nytt mindre förslag till utvidgning av restaurangbyggnaden åt söder, i enlighet med bifogade ritningar, vilket förslag, då detsamma icke avser grund- och murningsarbeten annat än i mindre omfattning, enligt styrelsens mening måste anses kunna färdigställas före restaurangens öppnande omkring den 15 maj”.

Stadsfullmäktige beslöt att godkänna denna mindre utbyggnad. Huvudbyggnaden fick nu det utseende som framgår av kortet nedan:


Saltsjöbaden efter ombyggnaden. Vykort från omkring år 1936

« | »