Ytterligare ett annex tillkommer 1927

Den nya restaurangbyggnaden räckte inte till för efterfrågan. Därför vände sig styrelsen för AB Ystads Saltsjöbad till Stadsfullmäktige för att kunna uppföra en ny annexbyggnad. I deras skrivelse framhåller man bland annat: ”Den nya restaurang- och hotellbyggnad, som AB Ystads Saltsjöbad… under fjolåret uppförde vid Saltsjöbaden, har visat sig utgöra en verkligt betydelsefull faktor för Ystads ekonomiska liv och väsentligen bidragit att göra vårt samhälle till en av Skånes främsta turistorter. Redan nu har styrelsen emellertid kunnat konstatera, att det till dess förfogande befintliga rumantal, utgörande omkring 35 i den gamla annexbyggnaden och 25 i det nya hotellet, icke motsvarar de beställningar, som under våren och sommaren inlupit. Sålunda har hotellets arrendator, enligt vad som framgår av bifogade intyg av dennes bokförare, nödgats avvisa minst 200 skriftliga rumsbeställningar för den gångna sommaren eller del därav och åtminstone 50 dylika i telefon. Å den under nu förflutna sommar här i staden verkande turistbyrån, har man likaledes gjort den bestämda erfarenheten, att tillgången på rum för uthyrning varit otillräcklig ävensom att vederbörande rumsbeställare i allmänhet önskat sådana ute vid Saltsjöbaden och icke inne i staden”.

Stadsfullmäktige beslöt 1928 att överlåta den del av stadsägan nr 828 som erfordrades för uppförande av en annexbyggnad samt att bevilja ett lån. Dessutom ville man: ”Uttala det önskemålet, att bolagets styrelse ville dels i det blivande kontraktet angående byggnadens uppförande inrymma den bestämmelsen, att i staden mantalsskrivna arbetare skulle hava företräde vid arbetet, och dels i fråga om byggnadens inredning och möblering i största möjliga utsträckning gynna firmor från staden

Stadsfullmäktige beslöt vidare att ställa 100 000 kr till förfogande för ett nytt annex, vilket uppfördes strax öster om 1927 års huvudbyggnad. Här inreddes 45 gästrum jämte sällskapslokaler.


Karta över den nya huvudbyggnaden och de två annexen samt varmbadhuset.


Det nya Saltsjöbadsannexet. Vykort från omkring år 1930


Flygfoto över Saltsjöbaden. Vykort från mitten av 1930-talet

« | »